REGULAMIN - Pensjonat Szarotka Kluszkowce

REGULAMIN
Pensjonat Szarotka

§1

Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu Szarotka w Kluszkowcach przy ulicy Pienińskiej 16, zwanym dalej Pensjonatem.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Pensjonacie.
 3. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu Szarotka.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji oraz na stronie obiektu www.pensjonat-szarotka.pl. Wyciąg z Regulaminu znajduje się na ścianie w holu recepcyjnym.
 6. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na terenie Pensjonatu i wokół niego stanowią integralną część Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach piktogramowych i informacyjnych.

§2

Doba pensjonatowa

 1. Pokój w Pensjonacie Szarotka jest wynajmowany na doby pensjonatowe.
 2. Doba pensjonatowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Zatrzymanie w pokoju po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu w danej dobie pensjonatowej. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12:00 – naliczana jest opłata według obowiązującego cennika.
 4. Informacji na temat opłat za przedłużenie doby pensjonatowej udziela Recepcja Pensjonatu.
 5. Prośbę o przedłużenie doby pensjonatowej Gość powinien zgłosić w Recepcji Pensjonatu, jak najszybciej a co najmniej do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Pensjonat uwzględni prośbę o przedłużenia pobytu w miarę możliwości dostępności wolnych pokoi. Pensjonat może nie uwzględnić prośby o przedłużenie pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu.
 7. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Pensjonacie w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Pensjonacie w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danej dobie Pensjonatowej nie jest zwracana.

 

§3

Meldunek

 1. Zameldowanie w Pensjonacie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Pensjonatu Szarotka.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Pensjonat ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 3. Jeśli Gość zostanie zameldowany bez podania dokumentu tożsamości, zobowiązany jest do zapłaty z góry wszystkich należności rezerwowanych.
 4. Opłata za pobyt uiszczana jest przez Gościa w dniu przyjazdu do Pensjonatu (z góry).
 5. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, a w szczególności wyrządził szkodę w mieniu Pensjonatu lub mieniu innych Gości albo spowodował szkodę na osobie Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w Pensjonacie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gościom lub funkcjonowanie Pensjonatu.
 6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Osoby nie zameldowane mogą gościnnie przebywać w pomieszczeniach Pensjonatu od godz. 8.00 do godz. 22.00. Po 22.00 na terenie Pensjonatu nie mogą przebywać osoby nie zameldowane.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Pensjonatowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej z cennika dostępnego w Recepcji Pensjonatu, o ile Pensjonat wyrazi zgodę na jego dalsze pozostawanie w pokoju.

   

§4

Rezerwacja pobytu

 1. Rezerwacja pobytu w Pensjonacie odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rezerwacji, który jest dostępny do wglądu w Recepcji Pensjonatu, a także na stronie Pensjonatu www.pensjonat-szarotka.pl.
 2. W przypadku uprzedniego wpłacenia zadatku niestawienie się Gościa w Pensjonacie do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Pensjonatu telefonicznie, pisemnie lub mailowo na adres szarotka@kluszkowce.pl
 3. W przypadku dokonania rezerwacji bez zadatku niestawienie się Gościa w Pensjonacie do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

 

§ 5

Cisza nocna

 1. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Pensjonatu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne szkody oraz do opuszczenia Pensjonatu.

 

§ 6

Usługi i Obowiązki Pensjonatu

 1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji Pensjonatu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 3. Pensjonat zobowiązuje się zapewnić:
  • • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości
  • • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  • • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
  • • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
  • • sprawną pod względem technicznym usługę;
 1. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Pensjonat dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 2. Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • • przekazywanie korespondencji dla Gości,
  • • przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Pensjonacie
  • • zamawianie taksówki,
  • • użyczenie żelazka, deski do prasowania,
  • • dostęp do bezprzewodowego Internetu,
  • • korzystanie z bezpłatnego parkingu,

 

§7

Obowiązki Gości

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, zamknąć krany instalacji wodociągowej, wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Za zgubienie klucza od wynajętego pokoju pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
 3. Za rażące zabrudzenie pokoju Pensjonat pobiera opłatę w wysokości 100 zł.
 4. Goście Pensjonatu zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową dostępną na Recepcji i przestrzegania jej.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, lodówek, suszarek do butów i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia, jak również zabronione jest używanie ognia otwartego, palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych a także innych substancji.
 6. W pokojach Pensjonatowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. Na terenie obiektu zainstalowany jest system przeciwpożarowy z monitoringiem w Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku uruchomienia przez Gościa czujki alarmu przeciwpożarowego wskutek palenia tytoniu na terenie pensjonatu lub nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu przeciwpożarowego., Pensjonat pobiera opłatę w wysokości 500zł. W przypadku gdy na skutek uruchomienia przez Gościa wyżej wymienionego systemu nastąpi przyjazd zastępów Straży Pożarnej Gość pokrywa wszystkie koszty akcji z tym związanej.
 7. Złamanie zakazu palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych lub innych substancji w pokoju Pensjonatowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów sprzątania i dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 zł.
 8. Zabrania się wnoszenia do pokoi Pensjonatowych nart, desek snowboardowych, butów narciarskich, innego wyposażenia narciarskiego, snowboardowego, rowerów jak również chodzenia w butach narciarskich po obiektach.
 9. Pensjonat posiada narciarnię - wydzielone pomieszczenia, gdzie sprzęt narciarski snowboardowy można przechować i wysuszyć.
 10. Zabrania się wnoszenia do pokoi pensjonatowych rowerów i innych podobnych pojazdów.
 11. Zabrania się prowadzenia na terenie Pensjonatu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również roznoszenia ulotek.
 12. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Pensjonatu oraz innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Pensjonatu.
 13. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w pokojach pensjonatowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 14. Zabrania się wyrzucania jakichkolwiek rzeczy przez okno w pokoju pensjonatowym.
 15. Zabrania się siadania na parapetach okien w pokojach pensjonatowych, barierkach balkonów ze względów niebezpieczeństwa wypadnięcia.
 16. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania do żądań Pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pensjonatu.

 

§8

Odpowiedzialność Gości i Pensjonatu

 1. Gość Pensjonatowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu, powstałe z jego winy lub z winy osób Go odwiedzających.
 2. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 4. Gość powinien zawiadomić Recepcję Pensjonatową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Parking na terenie Pensjonatu jest niestrzeżony, bezpłatny.
 6. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Pensjonatowym, lub poza terenem Pensjonatu.
 7. Wybrane obszary Pensjonatu są monitorowane.

 

§ 9

Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju Pensjonatowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa takiej dyspozycji Pensjonat przechowa rzeczy przez 1 miesiąc.

 

§10

Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Pensjonat usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Pensjonatu.
 3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Pensjonat usług.
 4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 11

Gastronomia

 1. Gości obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia i napoi z jadalni. Wszelkie dania i napoje, wyniesione z puntu gastronomicznego są dodatkowo płatne.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownictwo pensjonatu może wydać zgodę na wyniesienie posiłków i napoi z restauracji bez dodatkowych opłat.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie punktów gastronomicznych odpowiedzialni są opiekunowie, którzy powinni sprawować stały nadzór nad zachowaniem dzieci.

 

§ 12

Rozstrzyganie sporów

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem pensjonatowym a Pensjonatem jest sąd właściwy dla siedziby Pensjonatu Szarotka w Kluszkowcach.

Kluszkowce 19.06.2022 r

Numery Alarmowe:

998 - Straż Pożarna (fire guard)

997 - Policja (police dept.)

999 - Pogotowie Ratunkowe (rescue ambulance)

112 - Europejski numer alarmowy (European alarm numer)

Dziękujemy za stosowanie się do zasad Regulaminu i życzymy miłego pobytu w naszym Pensjonacie!

Dyrekcja Pensjonatu Szarotka

w Kluszkowcach